Јавни позив за додјелу подстицајних средстава намјењених за суфинансирање пројеката и мјера у пољопривредној производњи на територији града Бања Лука за 2020. годину

На основу члана 16. и члана 17. став 2. тачка 1. Правилника о условима и начину суфинансирања  пољопривреде на територији града Бањалуке за 2020.год. број: 675/20 (Закључак Градоначелника број:12-Г-1416/20 од 14.04.2020.год.), Центар за развој пољопривреде и села расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу подстицајних средстава намјењених за суфинансирање пројеката и мјера у пољопривредној производњи на територији града Бања Лука

за 2020. годину

Циљеви додјељивања подстицајних средстава:

Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и смањења стопе незапослености.

Намјена средстава:

Подстицајна средства за развој пољопривредне производње по овом позиву додјељиваће се за слиједеће видове пољопривредне производње:

 • Суфинансирање биљне производње
 • за набавку сјемена стрних жита кукуруза,  ТДС-а и хељде, набавку вјештачког ђубрива и хемијских заштитних средстава за ратарску производњу
 • за набавку сјемена, расада повртарских култура, минералног ђубрива и заштитних средстава за повртарску производњу
 • за набавку пластеника   
 • Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације (крупне и ситне механизације)
 • Суфинансирање набавке опреме у анималној производњи
 • За набавку опреме у  сточарској и живинарској производњи
 • За набавку опреме у рибогојилиштима
 • За набавку опреме у пчеларству
 • Суфинансирање трошкова анализа , сертификације, декларисања и брендирања за пласман производа у Крајишкој кући 
 • Суфинансирање start up пакета, пројекат програма развоја конкурентности  – РЦДП 
 • Премије
 • за одгој приплодних јуница
 • за пчелиња друштва

За набавку сјеменског материјала, минералног ђубрива и заштитних средстава за ратарске и повртарске културе, поред носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава могу конкурисати и нерегистрована домаћинства.

3. Услови за додјелу средстава:

Право на подстицајна средства за набавку материјала и опреме могу остварити пољопривредни произвођачи (физичка лица, самостални предузетници из области пољопривредне производње и удружења која се баве пољопривредом), а који испуњавају слиједеће услове:

 • да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), као носиоци комерцијалних или некомерцијалних газдинстава, и да имају активни статус (потврда из АПИФ-а из 2019/20);
 • да су уписани у базу података Центра за развој пољопривреде и села
 • да имају пребивалиште/ сједиште на подручју града Бања Лука, уз услов да је и мјесто организоване пољопривредне производње на подручју Града;
 • да имају потписан уговор са Центром за развој пољопривреде и села за снабдјевање пословног објекта Крајишка кућа.
 • да им је пољопривреда основна, допунска или додатна дјелатност (за физичка лица- породично пољопривредно газдинство);
 • да им је пољопривреда претежна дјелатност коју обављају као основно, допунско или додатно занимање (за предузетнике – с.п.);
 • да удружује најмање 5 пољопривредних произвођача, регистрованих у АПИФ-у који се активно баве пољопривредном производњом (за пољопривредне задруге);
 • да посједују обрадиво земљиште у власништву или закупу на подручју града Бања Лука, уз услов да је уговор о закупу земљишта склопљен прије објављивања јавног позива за додјелу подстицајних средстава;
 • да нису дужници Центра (провјера у службеним евиденцијама Центра), да се против њих не води и није покренут судски поступак.
 • домаћинства која нису регистрована као пољопривредна газдинства, могу остварити права на додјелу пакета сјеменског, садног материјала, вјештачког ђубрива и средстава заштите поврћа намјењених производњи за властите потребе, уз достављање доказа о пребивалишту на подручју Града.

4. Потребна документација:

   а) Физичка лица, носиоци комерцијалних или некомерцијалних ПГ и нерегистрована домаћинства, учесници јавног позива за додјелу подстицајних средстава уз пријавни образац за суфинансирање набавке опреме у биљној и анималној производњи, набавци крупне и ситне механизације, достављају сљедећу документацију:

 • увјерење о пребивалишту
 • копија личне карте
 • доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава  (АПИФ-) из 2019. или 2020. године, за породична пољоприведна газдинства и нерегистрована домаћинства
 • копија текућег рачуна и назив банке или читко исписани подаци, 
 • фактуру, фискални рачун, предрачун и отпремницу за извршену набавку,
 • потписана изјава о тачности наведених података   

             б) Правна лица, (самостални предузетници и удружења пољопривредника), уз пријавни образац достављају сљедећу документацију:

 • доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ) из 2019/20 године,
 • извод из Централног регистра предузетника или извод из Регистра пословних субјеката,
 • доказ да се баве пољопривредном дјелатношћу – обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (АПИФ),
 • копија жиро рачуна и назив банке,
 • увјерење о броју запослених радника (Пореска управа РС),
 • образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање,
 • фактуру, фискални рачун, отпремницу за извршену набавку средства,
 • овјерен образац изјаве подносиоца захтјева о тачности наведених података

Додатна документација за неке видове подстицаја дефинисана је Правилником.

Образац захтјева за пријаву на јавни позив ће бити доступан у просторијама Центра, Мјесних заједница и на веб-страници Центра и Града.

Сви кандидати који испуне услове прописане Правилником о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње ће бити бодовани и рангирани (осим кандидата и наведене премије), а средства ће се додјељивати до расположивог износа, у складу са поменутим Правилником.

Одобрена средства могу се остварити искључиво по основу банковне уплате на рачун добављача (средства се уплаћују на текући рачун корисника подстицајних средстава, за набављена средства) или оригиналног предрачуна добављача за набавку материјала или опреме (одобрени дио средства се уплаћују на рачун добављача). 

Уз документацију из члана 24. Правилника, апликанти су дужни доставити и доказ о инвестираним средствима.

Као доказ из претходног става признаваће се велепродајна фактура или овјерена копија малопродајне фактуре, уз коју се обавезно прилаже отпремница, фискални рачун или копија фискалног рачуна са ставкама које су предмет подстицаја.

Предарачуни, рачуни, отпремнице и фискални рачуни које апликанти доставе као доказ за одобрени подстицај неће се прихватати уколико се не односе на предмет подстицаја.

За набављена средства и опрему у иностранству уз рачун од добављача прилаже се  пратећа царинска документација.

Конкурсне пријаве за додјелу подстицајних средстава са свим прилозима потребно је доставити на адресу: Центар за развој пољопривреде и села, Војводе Момчила, 10, 12 и 16, Бања Лука или лично, предајом у просторијама Центра, радним даном од 8,00 до 15,00 часова.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а пријаве на позив ће се запримати сукцесивно у две фазе и то према сљедећем распореду:

 1. Пријаве за набавку сјемена, расада повртарских култура, минералног ђубрива и заштитних средстава за повртарску производњу могу се предати почев од расписивања позива за кандидате носиоце регистрованих газдинстава и нерегистрованих домаћинстава од 21.04.2020. до 30.04.2020.
 2. Пријаве за све друге наведене врсте субвенција и премија предају се у другој фази и то почев од 04.05.2020. до 21.05.2020. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати!

Све додатне информације могу се добити путем позива на тел. бр:

051/433-622; 433-636; 433-639; 433-621

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука