Управни одбор и Директор

Органи управљања “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука су:

1. Директор

  • Руководи радом Центра
  • Представља и заступа Центар
  • Одговара за законитост рада Центра
  • Врши и друга права и дужности у складу са законима, Статутом и другим актима.

Директора именује и разрјешава Скупштина Града по поступку јавне конкуренције. Директор се именује на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

Директор “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука је Драшко Илић, дипломирани економиста.

2. Управни одбор.

Управни одбор “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука састоји се од три члана, који не могу бити из реда запослених у Центру. Предсједника, замјеника и чланове Управног одбора Центра именује и разрјешава Скупштина Града, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима, на период од четири године.

Чланови Управног одбора “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука су
  • Милка Тамамовић, дипломирани економиста-менаџер, предсједник
  • Др Ратко Мијатовић, дипломирани ветеринар, замјеник предсједника
  • Јелена Опачић, дипломирани менаџер за односе са јавношћу и комуникацију, члан.
  • Врши и друга права и дужности у складу са законима, Статутом и другим актима.