Управни одбор и Директор

Органи управљања “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука су:

1. Директор

Директора именује и разрјешава Скупштина Града по поступку јавне конкуренције. Директор се именује на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

Директор “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука је Драшко Илић, дипломирани економиста.

2. Управни одбор.

Управни одбор “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука састоји се од три члана, који не могу бити из реда запослених у Центру. Предсједника, замјеника и чланове Управног одбора Центра именује и разрјешава Скупштина Града, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима, на период од четири године.

Чланови Управног одбора “Центра за развој пољопривреде и села” Бања Лука су