Реализација подстицајних средстава за развој пољопривреде и средстава за уређење земљишта у 2019. години

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде у 2019. години

Висина средстава:  900.000 КМ
Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва на територији  Града Бања Лука  
Очекивани ефекти: Стварање  предуслова за јачање пољопривредног сектора, као и тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Усвојеним буџетом за 2019. годину,  за подстицаје  намјењене развоју пољопривредне производње  одобрена су средства у износу од  900.000 КМ.  У складу са Правилником о условима и начину остваривања подстицајних средстава у 2019. години, број. УО-187-1/19 од 18.02.2019. године и Закључка о давању сагласности бр. 12-Г-842/19 од 13.03.2019. године, Јавни позив за додјелу средстава објављен је 01.04.2019.године на који се пријавило укупно 426 кандидата.

Од укупно пријављених 426 кандидата 26 кандидата није остварило подстицај, од којих 9  кандидата  није испунило услове из Правилника, а 17 кандидата је одустало.  Услове за додјелу подстицајних средстава испунила су укупно 400 кандидата, и то:
– подстицаји (субвенције) – 134 кандидата ( 683.416,94 КМ),
– премије за стеоне јунице –  74 кандидата ( 43.000,00 КМ),
– премије за пчелиња друштва  – 89 кандидата (37.782,00 КМ) ,            
– премија за краставце корнишоне – 20 кандидата ( 18.878,96 КМ),         
– премија за сјеменски материјал – 83 кандидата (42.640,20 КМ).
Укупан износ реализованих подстицајних средстава за 2019. годину износи 825.718,10 КМ. Уговор о реализацији подстицајних средстава (суфинансирање) потписан је са 134 кандидата, док је за премије уручено 266 рјешења.

Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури у 2019. години

Висина средстава:  200.000 КМ
Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва  на територији Града Бања Лука
Очекивани ефекти: Повећање оспособљених и уређених пољопривредних земљишта, повећање плодности земљишта  и спроведене противерозивне мјере.

На основу прикупљених средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно сваке године се расписује јавни оглас за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта. Пристигле апликације разматра Комисија за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта на подручју града Бање Луке, која у складу са претходно дефинисаним критеријумима врши рангирање и одабир пројеката, а у складу са Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Програмом коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе  Центра за развој пољопривреде и села за 2019. годину, усвојеног  Закључком  Скупштине града Бања Лука број:07-013-24/19 , утврђен је износ од  200.000 КМ. Средства за ову намјену обезбјеђена су  у буџету Града, а у складу са ребалансом буџета за 2019. годину  износ је увећан за 10.000 КМ, чиме су укупна средства  износила 210.000 КМ.
Управни одбор  Центра за развој пољопривреде и села је донио Одлуку о усвајању Правилника о расподјели средстава прикупљених од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину (бр. УО-188-1/19 од 18.02.2019. г). На поменути Правилник је градоначелник дао сагласност  Закључком број 12-Г-841/19 од  13.03.2019. године. Јавни позив је био отворен од 01.08. до 31.08.2019. године.

Број кандидата који су потписали уговор о додјели средстава према врсти пројекта и укупно пласираном износу:                       
1. За пројекат  оспособљавањеа  и уређења  пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или неплодна – 13 кандидата (30.465,30 КМ),   
2. За  пројекат поправке и побољшања  плодности земљишта – 125 кандидата (179.203,10 КМ),                                                                    
3. За  пројекат спровођења  противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета – није било заинтересованих кандидата,                                                           
4. За пројекат спровођење  поступка комасације –  није било заинтересованих кандидата.
Од укупно 186 кандидата која су конкурисала, одобрена су и додјељена средства за 138 кандидата у  укупном износу од 209.668,40 КМ. Укупан број  кандидата  који нису испунили  услове предвиђене Правилником, те су из тог разлога елиминисани, износи 48.