Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци, број 979/20