Евидентирање у базу података

Позивамо све пољопривредне произвођаче да се јаве у Центар у циљу евидентирања пољопривредника и производње на газдинсту (према доле наведеном распореду), те обезбједе следећу документацију коју је потребно доставити приликом регистрације:

 Документација за физичка лица-пољопривреднике:
1. Потврда о регистрацији газдинства из АПИФ-а уз личну карту носиоца пољопривредног газдинства и фотокопије личних карата свих чланова на газдинству уписаних у образац АПИФ-а.
2. Фотокопију извода из катастра о непокретности или фотокопију уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде, а све фотокопије морају бити овјерене!