Информација о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину

  У складу са Програмом коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину, који је усвојила Скупштина града Бања Лука, број: 07-013-24/19 (Службени   гласник Града Бања Лука”, број 5/19), Управни Одбор Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука на сједници одржаној дана 18.02.2019. године, донио је Одлуку о усвајању Правилника о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног у непољопривредне сврхе , под бројем: УО-188-1/19.

Средства за ову намјену, утврђена су у износу од 200.000 КМ и искориштена према Програму коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и Правилнику, за намјене из претходног става, на који је Градоначелник дао сагласност број:12-Г-841/19, од 13.03.2019 године.

Обезбјеђена средства у буџету Града Бања Лука, увећана су за 10.000 КМ у складу са ребалансом буџета Града за 2019. године, што укупно износи 210.000 КМ

           Правилником је регулисан и начин додјеле и кориштења средстава као и максимални износ средстава који може остварити појединачно сваки апликант, као и максимални износи за сваку врсту наведених пројеката. Правилником је одређено да максимални износи по апликанту износе до 60% вриједности пројекта (члан 3. Правилника), и не могу бити већа од 5.000,00 КМ за оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна и максимално 4.000,00 КМ за поправку и побољшање плодности земљишта и спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта  слабијег квалитета; и максимални износ до 2.000,00 КМ за спровођење поступка комасације.

Програмом кориштења средстава дефинисани су услови за сваку врсту активности, а на основу члана 2. Правилника о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе предвиђено је:

 1. За оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна), износ од  ………………………………………………………………………………………… 90.000 КМ;
 2. За поправку и побољшање плодности земљишта, износ од ……………………………………………………………………………………………… 80.000 КМ;
 3. За спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта  слабијег квалитета, износ од  ……………………………………………………………………………………………….. 20.000 КМ;
 4. За спровођење поступка комасације, износ од………………………….. 10.000 КМ;

               У оквиру планираних средстава за сваку од намјена утврђених одредбама Правилника (члан 2.), средства се распоређују регистрованим газдинствима у омјерима:

 • 40% за комерцијална пољопривредна газдинства
 • 40% за некомерцијална пољопривредна газдинства
 • 20% за привредна друштва чија је претежна дјелатност пољопривреда.

На јавни позив, који је био отворен од 01.08.2019. године до 31.08.2019. године, достављене су 182 пријаве од стране кандидата који су лично доставили документацију, а путем поште су запримљене још 4 пријаве, што је укупно 186 пријава, закључно са 02.09.2019. године.  

             Комисија је према увиду на терену, за уређење парцела и према задатим мјерама за Пројекат оспособљавања и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна – П1 пројекат,  одредила 3 пројекта за комерцијална ППГ, 9 пројеката некомерцијалних ППГ и за привредна друштва 1 пројекат, што је укупно 13 пројеката за наведену мјеру.

              За пројекат поправке и побољшања плодности земљишта – П2 пројекат, одређено је 38 парцела које се односе на кандидате регистроване као комерцијална ППГ, 84 парцеле за некомерцијална ППГ  и за привредна друштва 3 пројекта поправке плодности, што је укупно за ову мјеру 125 пројеката.

             За пројекат спровођења противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта  слабијег квалитета и за спровођење поступка комасације, Комисија није одредила парцеле нити потребу спровођења наведених мјера.

             За 18 кандидата је Комисија ускратила право на остваривање средстава за уређење земљишта и то по основу остваривања права на подстицаје у текућој години. Сви кандидати су обавјештени о могућностима остваривања права на исту парцелу у наредној години без додатних излагања трошковима за анализу земљишта и нову документацију. С тим у вези кандидати који су испунили услове у овој години, потребно је само да се пријаве на јавни позив о коме ће бити благовремено обавјештени.

             Кандидати који не испуњавају услове из Правилника, укупно 30 кандидата, обавјештени су од стране Комисије о разлозима за ускраћивање права на средства за уређење парцела.

             Комисија је извршила бодовање према условима и одредбама Правилника, на основу записника о утврђеном чињеничном стању, те на основу анализа земљишта и датог мишљења и препорука за поправку земљишта и агротехничке мјере, те у складу са предложеним цјеновником услуга и материјала у пољопривреди бр:1284/19, од 06.09.2019. год. узимајући у обзир  предложене мјере и препоруке о количине материјала за поправку земљишта након извршене анализе земљишта, одредила вриједност за сваки пројекат појединачно и износе средстава у складу са освојеним бројем бодова и критеријумима из Правилника.

            За спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта  слабијег квалитета није било одређених парцела, као и за пројекат спровођење поступка комасације, за које Комисија није одредила потребу на терену, а планирана средства за ове намјене, предложила је за реалокацију (Приједлог за реалокацију средстава- Управном одбору  Центра, број:1696/19, од 05.12.2019. године), да се преусмјере на преостале пројекте, те је на основу Одлуке бр: 1712/19-О, од 06.12.2019. године, распоређена су средства у  слиједећим укупним износима:

 1. За оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна,  износ од ………………………………………………………………………………………..30.465,30 КМ;
 2. За поправку и побољшање плодности земљишта – 125 кандидата, износ  од  ……… ………………………………………………………………………………….179.203,10 КМ;

УКУПНО:……………………………………………………………………………. 209.668,40 КМ

 Број корисника који су потписали уговор о додјели средстава, према врсти пројекта:

 1. За оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета……………..  13 кандидата,
 2. За поправку и побољшање плодности земљишта…………………125 кандидата,

            Руководећи се критеријумима о утврђивању услова за избор најповољнијих пројеката у пољопривреди на подручју Града Бањалука, од 186 кандидата која су конкурисала, одобрена су и додијељена средства за 138 кандидата. Кандидати који нису испунили услове предвиђене горе поменутим Правилником обавјештени су писменим путем.        

            Са свим корисницима који су остварили право на средства прикупљена од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, закључно са даном 20.12.2019. године, потписани су уговори којима су дефинисана права и обавезе кандидата.

         Корисници су уз Уговор о додјели средстава добили образац за потребе извјештавања о реализацији и кориштењу додијељених средстава по пројектима, који су у обавези попунити и доставити у Уговором предвиђеном року.