Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

Након усвајања Програма рада Центра за 2015. годину и Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње објављен је јавни позив у дневном листу Глас Српске од 22.04.2015. године као и на интернет страници Града Бања Лука сајту Центра, који је био отворен тридесет дана, тј. до 22.05.2015. године.
Рјешењем директора Центра именована је Комисија за дођелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње, из реда запослених у Центру, на чији састав је Управни одбор Центра дао сагласност.
Треба нагласити да су Правилником о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње у 2015. години предвиђене и премије за одгој стеоних јуница и по први пут премије за пчелиња друштва.
На расписани јавни позив пријавило се 219 кандидата. Међу пријављенима, њих 24 је конкурисало за премије по основу одгоја 73 стеоне јунице и 60 регистрованих пчелара за 4.169 пчелињих друштава.
Комисија је, на основу свог програма рада извршила увид у приспјелу документацију и утврдила да валидну документацију није доставило 8 апликана те их је изузели из даље процедуре. Дакле, опште услове прописане Правилником испунило је 211 апликаната.
Поред премија, највећи интрес је показан за набавку пољопривредне механизације и за пројекте у анималном производњи.
Комисија је обишла све апликанте који су испуњавали опште услове прописане Правилником. Током обиласка домаћинстава на терену и увида у чињенично стање сачињени су записници, појединачно за сваког апликанта. Том прилико Комисија је утврдила да 7 апликаната не испуњава услове прописане Правилником те су њихове апликације одбјене. Сви кандидати који су испунили опште и посебне услове су бодовани, а Комисија је на бази заитересованости за поједине врсте подстицаја и стања на терену сачинила ранг листу за сваки вид и категорију подстицаја и поставила на огласну таблу Центра.

Након проведене активности Комисија констатује да је услове из Правилника испунило 204 кандидата и то:
Врста подстицаја                                                                    н-апликаната
Биљна производња                                                                      29
Анимална производња                                                              39
Пољопривредна механизација                                                  43
Премије за стеоне јунице                                                            24   (73 грла)
Премије за пчелиња друштва                                                     60   (4.169 друш.)
Правна лица                                                                                      9
Укупно:                                                                                       204

Комисија је заузела став да сви апликанти који су испунили услове из Правилника треба да остваре подстицајна средства. Обзиром на велики број пријављених кандидата и соженост процедуре контроле потребне документације Комисија је радила нешто дуже него ранијих година. Треба напоменути да су раду Комисије, као поснатрачи присуствовала два одборника Скупштине Града које је именовала Комисија за мјесне заједнице Скупштине Града и чланови Управног одбора Центра.

Сви апликанти који су испунили услове прописане Правилником су обавијештени лично и дат им је рок за достављање доказа о властитом учешћу у реализацији пројеката (став други члана 20. Правилника), како би се за сваког апликанта утврдило учешће Центра.
У току рада Комисија је дошла до сазнања да на тржишту нема трактора произвођача ИМТ. У циљу да сви апликанти имају равноправан третман, апликантима који су се пријавили за набавку ових трактора Комисија је оставила могућност да измијене своје захтјеве набавком једног крупног или два ситна прикључка.
Шодно одредбама члана 20., став први, са сваком кандидатом који је испунио услове и доставио доказе о властитом учешћу сачињениће се уговор. Ова активност је у току, а до 25.08. је закључено 65 уговора у укупној вриједности од 261.408,65 КМ.