Мјесне заједнице

Сарадња са савјетима Мјесних заједница

Посебан акценат у пословању “Центра за развој пољопривреде и села” Бањалука представља сарадња са представницима савјета Мјесних заједница.

Активности Центра у сарадњи са савјетима мјесних заједница односе се на планирање потребних инфраструктурних капацитета, примјену нових технологија у пољопривреди, организацију за потребе едукација пољопривредних произвођача, развој привреде и стварање нових могућности и услова за запошљавање на руралном простору. 

Центар у сарадњи са Савјетима мјесних заједница дефинише правце развоја примарне пољопривреде и производње хране, с обзиром на специфичност потреба и перспективе.

Заједничким сагледавањем и евидeнтирaњeм пoстojeћeг стaњa и специфичностима мјесних заједница, те њихових потреба у наредном периоду, Центар ће кроз своје надлежности у току и након израде ресурсне карте предложити израду нове стратегије руралног развоја, а у циљу повољнијег привредног окружења и квалитетнијег живота на руралном простору. Све потребе проистекле овим анализама, а дефинисане и кроз израду ресурсне карте и усаглашене са представницима мјесних заједница, Центар ће предлагати градским одјељењима, установама и институцијама за њихово рјешавање.

Потребе мјесних заједница које се односе на надлежности републичких јавних предузећа, институција и установа Центар ће уз сагласност савјета мјесних заједница кандидовати надлежним институцијама и пратити активности на њиховом рјешавању.